Phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp ITA-ERP

Các phân hệ cơ bản của một phần mềm ERP điển hình có thể như sau:
1. Kế toán tài chính (Finance)
2. Quản lý bán hàng và phân phối (Sales and Distribution)
3. Quản lý mua hàng (Purchase Control)
4. Quản lý hàng tồn kho (Stock Control)
5. Lập kế hoạch và quản lý sản xuất (Production Planning and Control)

 • Xử lý hàng tồn kho, các đơn đặt hàng, quy trình sản xuất, vấn đề tài chính của hoạt động, hoạt động của công nhân,…
 • Số lượng nguyên vật liệu, thành phẩm/bán thành phẩm trong kho quá nhiều, cộng với những thông số chi tiết đi kèm làm tốn nhiều thời gian khi cần báo cáo, thống kê. Phần mềm giúp kiểm soát tồn kho sẽ giúp lưu trữ tất cả các dữ liệu của các mặt hàng và lưu trữ tất cả các hoạt động mua trong và ngoài doanh nghiệp.
 • Giảm chi phí nhân công.
 • Tin cậy về độ chính xác của hệ thống tự động.
 • Giảm rủi ro mất mát, thất thoát vật tư, kiểm soát tự động.
 • Đáp ứng việc mở rộng cho nhiều kho

CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG:

 • Lập đơn hàng
 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản sản xuất theo nhiều công đoạn
 • Theo dõi tiến độ sản xuất
 • Quản chất lượng
 • Quản xuất-nhập-tồn

 

6. Quản lý dự án (Project Management)

7. Quản lý dịch vụ (Service Management)
8. Quản lý nhân sự (Human Resouce Management)
9. Báo cáo quản trị (Management Reporting)
Dữ liệu, thông tin doanh nghiệp và người dùng được tích hợp với nhau

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?