Phần mềm quản lý tích điểm khách hàng

1. GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích

  • Phần mềm theo dõi, tích điểm cho khách hàng là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp, đơn vị điều hành chương trình quản lý chăm sóc khách hàng của doanh  nghiệp.
  • Nâng cao giá trị của nhóm khách hàng.
  • Tạo lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
  • Dựa vào các báo cáo thống kê có thể phân tích xu hướng, chiến lược bán hàng của doanh nghiệp.

1.2. Phạm vi

  • Máy chủ đặt ở trong trung tâm dữ liệu dùng để lưu trữ cơ sở dữ liệu, giám sát hoạt động của hệ thống và quản lý các kết nối tới các thiết bị khác.
  • Quản lý khách hàng theo nhóm đại lý, vùng miền.
  • Khách hàng có thể truy cập hệ thống ở mọi nơi, mở rộng cung cấp thông tin trao đổi với khách hàng.
  • Nhân viên quản trị, kinh doanh có thể dễ dàng sử dụng, thao tác ở mọi môi trường có internet.

2. CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

TT TÊN CHỨC NĂNG Mô tả chi tiết
1 Quản trị danh mục Thiết lập các các danh mục dùng chung của phần mềm
2 Quản lý theo dõi Cửa hàng, Đại lý Theo dõi toàn bộ danh sách khách hàng
3 Quản lý theo dõi danh sách Đơn hàng Theo dõi toàn bộ các đơn đặt hàng của khách hàng
4 Báo cáo Cho phép tra cứu và kết xuất báo cáo theo nhiều tiêu chí (tương tứng với các tiêu trí đầu vào)
5 Đăng nhập, xác thực và phân quyền Người sử dụng đăng nhập một lần sau đó truy cập sử dụng các chức năng trên phần mềm một cách thống nhất.

Áp dụng cơ chế phân quyền truy cập theo vai trò dựa trên quy trình công việc

6 Chức năng tìm kiếm thông tin Tìm kiếm thông tin trong một phần hoặc toàn bộ thông tin trên phần mềm, đồng thời có thể kết xuất dữ liệu ra định dạng word, excel, pdf.
7 Quản trị người sử dụng Quản trị người sử dụng cho phép quản trị cấp tài khoản cho người sử dụng, lưu trữ các thông tin dưới dạng hồ sơ người sử dụng, cấp quyền sử dụng theo vai trò
8 Sao lưu và phục hồi dữ liệu Cung cấp công cụ cho người quản trị thực hiện sao lưu định kỳ, sao lưu đột xuất và cho phép phục hồi dữ liệu theo phiên bản đã được lưu trữ khi cần thiết hoặc khi có sự cố xảy ra.
9 An toàn, bảo mật dữ liệu Thực hiện các cơ chế xác thực, cấp phép truy cập phần mềm, đồng thời hỗ trợ cơ chế mã hóa dữ liệu đảm bảo an toàn cho phần mềm trong quá trình khai thác, vận hành.
10 Cấu hình hệ thống Cho phép thiết lập, dễ dàng thay đổi các thông số đầu vào của phần mềm

DEMO : http://tichdiem.itajsc.com